دکترژیواگو

لارا: ماهیچ وقت همدیگر را نمی بینیم .

یک روز ممکن است  از تو (یوری) بپرسند محلی بنام ...... را به خاطرداری ؟

درآنجا پرستاری به نام لارا کارمی کرد.

و توهم جواب می دهی 

نه ! چون آدمها درطول عمرشان خیلی جاها می روند و خیلی آدمها را می بینند.

(قسمتی از دیالوگ یوری و لارا درسریال دکترژیواگو)

/ 2 نظر / 5 بازدید
////

بعضی روزها.بعضی چیزها قابل فراموشی نیست.زندگی است که ما را فراموش می کند.اما کسانی که قلبمان به خاطر ایشان می تپد هرگز فراموش نمی شوند.

a

کودکی ایوان مادر: اگر یه چاه خیلی عمیق باشه حتی توی روز هم می شه ستاره ها رو داخل آن دید. ایوان: ولی مادر حالا که روزه ستاره ها نیستند؟؟ مادر:عزیزم ، واسه تو روزه واسه منم روزه ، اما واسه یه ستاره همیشه شبه. از فیلم کودکی ایوان اندره تارکفسکی{البته چیزی توی این مایه ها}