دلم برای کسی تنگ است

که همچوکودکی معصومی

دلش برای دلم می سوخت

و مهربانی را

نثارمن می کرد

دلم برای کسی تنگ است

که تا شمال ترین شمال بامن رفت 

ودرجنوب ترین جنوب بامن بود

کسی که بی من ماند

کسی که بامن نیست 

کسی ... 

- دگر کافی است .

/ 0 نظر / 5 بازدید