# خودکارآبی_-_کاغذ
نه زیبایی تونه محبوبیت تو مرا مجذوب خود نکردتنها آن هنگام که روح زخمی مرا بوسیدیمن عاشقت شدمشمس لنگرودی
/ 4 نظر / 8 بازدید