عشق و سوء تفاهم

حالا که خوب فکر می کنم با خودم می گویم شاید او، حق داشت که  گیج شده باشد ، در آن سالهای دورباتفاوتهای فرهنگی و اجتماعی و خانوادگی ...چطور می توانستیم به تفاهم مطلق برسیم( آه ما هرگز به آن تفاهم مطلق نمی رسیم) حالا کی گفته بود ما باید به تفاهم برسیم ، از کجا معلوم که همدیگر را دوست داشتیم؟ ولی من دوستش داشتم اما حالاکه فکر می کنم آن نگاههای دزدیده ، آن کلمات گنگ روی کاغذهای کاهی،راه به جایی نداشت. سرنوشت وزندگی کینه توزانه و  بی گذشت به ما چشم دوخته بود که در آغاز فصلی نو ، زیر پا له و نابودشویم.

/ 2 نظر / 5 بازدید
یاور

چه عاشق و معشوق گرفتاری[کلافه] خوب بود همدیگر را می کشتید تا خیالتان راحت می شد و سر فرصت توی جهنم برای عشقتان با هم حساب و کتاب می کردید.

ع

چقدرمایوس و ناامید[افسوس]