باید باورکنیم ، 

تنهایی

تلخ ترین بلای بودن نیست

چیزهای بدتری هم هست

روزهای خسته ای ،

که درخلوت خانه پیر می شوی ...

و سال هایی 

که ثانیه به ثانیه از سرگذشته است

تازه ،

تازه پی می بریم که تنهایی

تلخ ترین بلای بودن نیست 

چیزهای بدتری هم هست

دیرآمدن !

دیرآمدن !

چارلز بوکفسکی

/ 2 نظر / 6 بازدید
بهروز

خیلی جالب بود کاش نوشته بودی که چارز بوکفسکی در کدام اثرش این مطلب را که واقعا شعر بود آ<رده است.