مهره عقیق

درک ضعیفی دارم . گفتن خواسته هایم نشان دهنده این درک است .

خواسته هایی که برای گفتنشان چقدرشجاعت و جسارت به خرج داده بودم ولی انگار آن لحظه زمین دهان بازکردو مرا درخودش فروبرد.ولی دست خودم نبود،

 احتیاج داشتم که آرام شوم .

 احتیاج داشتم به آغوشی گرم.

احتیاج داشتم به نوازشی دست مهربان .

ولی کاش آن لحظه مهره عقیق تسبیح دردهانم بودیا بهتر اینکه هیچوقت نمی توانستم چیزی بنویسم .

 

/ 3 نظر / 5 بازدید
a

[سوال]

ع

گاهی اوقات می دانی که خیلی کارهاو رفتارها را با توجه به شرایط نباید انجام بدهی و درک نکردن این شرایط وبازگو کردنشان برای تو شرمندگی به جود می آورد.

محمد ح

عسل عزیز خواندم که کارمندی یعنی منبع درآمدی داری هر چند که کم باشد و این یعنی استقلال که بزرگترین راه آزادیست تا چون مادربزرگ نبود.[گل]