بعضی روزها  هیجانی نیست .

جوش و خروشی نیست .

همه درفکر رویاهای بزرگ ، 

کسی به رویاهای کوچک نمی اندیشد .

همه درحالت خلسه هستند .

/ 1 نظر / 5 بازدید
سایه

خیلی عالی است