زندگی پس از مرگ

دیر زمانی است که یاد گرفته ام کسانی را که دوست دارم ، ترک کنم و از دور  ایشان را ببینم و آنها هم اصلا مرا نبینند.

انگار که  هیچ وقت وجود نداشته ام.سایه ای  بوده ام ،در میان انبوه سایه های  از میان رفته و  مدتها است فراموش شده ام.

خیال می کنم زندگی پس از مرگ هم چنین باشد.

/ 1 نظر / 6 بازدید
سایه

احساس متفاوتی است هم خوب هم بد. دیدن و ندیدن .دیده شدن و دیده نشدن.انهم در جنگلهای کوهستانی پس از مرگ.