...

امروز اداره خلوت و خالی ست و این جای تعجب دارد که بعد از تعطیلی اینگونه باشد ، من هم نشسته ام و کار خاصی نمی کنم . همکارم کلیپی نشانم می دهد از مرد و زن تقریباً میانسالی که وسط خیابان یکدیگر را گرفته اند زیر مشت و لگد ، می گویم آستانه ی تحمل مان آن قدر پایین آمده که به راحتی شرافت ، انسانیت را زیر سوال می بریم . دنیا پر است از آدمهایی که بارها و بارها به هر دری زده اند ، قفل بوده و به هر راهی رفته اند بن بست و دیگر اختیاری در رفتارشان ندارند و بیچاره تر از آنها کسانی که این رنج ها را ثبت می کنند ...

/ 2 نظر / 97 بازدید