ای شیوا

اگر می توانی مرا بمیران

تا دیگر بار در جهانی نو

زاده شوم.

 

/ 3 نظر / 5 بازدید
ع

یا باید رنج نکشیدن را انتخاب کرد یا دوست نداشتن را مارسل پروست

آدم

سلام دلم هوای ، حوای دارد که دلش هوای آدمیت دارد. به دیدن دلم بیا