جمعه

جمعه ساکت

جمعه متروک

جمعه چون کوچه های کهنه ، غم انگیز

جمعه اندیشه های تنبل بیمار

جمعه خمیازه های موذی کشدار

جمعه بی انتظار

جمعه تسلیم

خانه خالی

خانه دل گیر

خانه دربسته برهجوم جوانی

خانه تاریکی و تصورخورشید

خانه تنهای و نفال و تردید

خانه پرده ، کتاب ، گنجه ، تصاویر

آه ، چه آرام و پرغرور گذر داشت

زندگی من چو جویبار غریبی

دردل این جمعه های ساکت متروک

دردل این خانه های خالی دل گیر

آه ، چه آرام و پرغرور گذر داشت ....

                          زنده یاد فروغ فرخزاد

 

/ 1 نظر / 5 بازدید