مدرک گرایی

معظلی است درادارات به نام مدرک گرایی که درآن از آبدارچی دنبال گرفتن مدرک و مزایای آن است تابقیه ... البته نه اینکه اصل بالارفتن سطح علمی وتاثیرات آن را نادیده بگیریم موضوع این است که بیشتر مدرک گرایی باگرفتن مزایای بیشترو پستهای بهترو نهایتاً کسب درآمد بالاتر باب شده است نه عمل گرایی ...آنقدر خودمان رادرگیرکرده ایم که به تنها چیزی که نمی اندیشیم سلامت جسم و روح مان است .

مگرماچندباربه دنیا می آییم ؟

مگرعمرمفید ما چقدراست ؟

شبیه کرمی شده ایم که درپیله مانده است و هیچوقت نمی تواند پر بگیرد و بپرد .

/ 1 نظر / 5 بازدید