...

مدتی است اینجا نیامده ام اما انگار چند ماهی می شود. از بس که کارهای مانده داشتم روی زمین و می چرخیدم برای خودم و حالافقط یک مقاله باقی مانده البته به غیر از اینکه کلی کتاب در ردیف خواندن دارم ، کلی مطلب نوشته ام که ویرایششان نکرده ام خانه را که فقط رسیده ام گلدانهارا کوچ بدهم به جای قبلیشان در راه پله و کار اداره که جای خود دارد... و دوباره می دانم همه چیز می شود مثل روز اولش و اگر این چند شاخه رشد کرده گلدانهانبود می گفتم انگار نه خانی آمده و نه خانی رفته است ...


/ 0 نظر / 42 بازدید