مسافر

شعر مسافر سپهری را برای هزارمین بار خواندم ، به سراغ کتاب گلگشت وطن ایرج افشار رفتم، حتی کمی از مسافرتنامه های مستشرقینی که به ایران آمده اند ، خواندم.دفتری و قلمی و نقشه ای فراهم کردم.با خودم گفتم سفر چون حرکتی است جوهری  و  با رنگ و بوی فلسفی ، خودم را عابدی متدین فرض کردم  در راه معبد شناخت و تحول...

 فایده ای نداشت و ندارد ، نمی توانم ، دور ترین سفر من تا نی نی چشمانی است که مرا  ببیند و دوستم داشته باشد .

من سفر کردن نمی توانم.

 

/ 3 نظر / 5 بازدید
ع

دوست دارم تورا درهرجا که باشی خوشبخت تجسم کنم[گل]

ع

روزها را گم کرده ام اگرچه فکر می کنم بیشترخودم را گم کرده ام . گاهی باخودم حرف می زنم . بعضی وقتها بی تفاوت و گاهی زیادی حساس برنامه هایی که داشته ام به هم خورده است احتیاج به یک سفرداشتم می خواستم چندروزی بابردارم به شمال بروم ولی ترسیدم که وقتی برگشتم همکارعزیزم رفته باشد. و می دانم که آخرین نفر باشم که بفهمم !درهرصورت شاید من با بقیه برای او فرقی ندارم و این توقع بیجایی است که دوست داشتم زودتربدانم که دراین شهر پیش ما می ماند یا می رودولی او برای من خیلی فرق می کند و ماندن او امید تازه ای است برای من . باگریه می نویسم ازخواب ، باگریه پاشدم

a

یکی از بدی های کار اداری این است که دل بستگی هایت را به همکارانت را ،باید مانند کوله باری غم انگیز برداری و بروی اما اگر از کسی خوشت نیامد همه جا با آدم خواهد بود.