کم کم تفاوت میان نگه داشتن یک دست ،

و زنجیرکردن یک روح را یادخواهی گرفت .

این که عشق تکیه گاه نیست ،

ورفاقت اطمینان خاطر.

ویاد می گیری که بوسه ها قراردادنیستند

و هدیه ها، عهد و پیمان معنی نمی دهند

و شکست هایت را خواهی پذیرفت

سرت را بالا خواهی گرفت با چشم های باز

با ظرافتی زنانه و نه اندوهی کودکانه

و یاد می گیری که همه راه هایت را هم امروز بسازی

که خاک فردا برای خیال ها مطمئن نیست

وآینده امکانی برای سقوط به میانه ی نزاع درخوددارد

کم کم یاد می گیری

که حتی نورخورشید می سوزاند اگرزیاد آفتاب بگیری

بعد باغ خودرا می کاری و روحت را زینت می دهی .

به جای اینکه منتظر کسی باشی تابرایت گل بیاورد

ویاد می گیری که می توانی تحمل کنی ...

که محکم هستی

که خیلی می ارزی

و می آموزی و می آموزی

با هرخداحافظی

                            خورخه لوئیس بورخس            

/ 1 نظر / 5 بازدید
a

تو را به جای همه زنانی که نشناخته ام دوست دارم تو را به جای همه ی روزگارانی که نمی زیسته ام دوست دارم برای خاطر عطر گستره ی بیکران و برای خاطر عطر نان گرم برای خاطر برفی که آب می شود برای خاطر نخستین گل تو را برای خاطر دوست داشتن دوست می دارم تو را به جای همه زنانی که دوست نمی دارم دوست می دارم. پل آلوار