ماه مهر

همیشه ماه مهردچاردلشوره می شدم و فکر می کردم با پایان تحصیلاتم این دلشوره ها تمام می شود . ولی اینطورنبود این اظطرابهاسال به سال بیشترو بیشتر،علاوه برماه مهر همه ماه هابامن عجین شد.حتی روزهایی که ازدردبه خودم می پیچم یا روزهای تعطیل فکر می کنم باید تمام تکالیفم را انجام دهم تا ازغافله عقب نمانم . تمامی روزها با اظطراب برمن می گذرد.

/ 3 نظر / 5 بازدید
a

من هم با ماه مهر حکایت ها داشتم.دلشوره های عجیب، اما سالهاست که از ماه مهر بدم ننمی آید

a

بی تو شب بیا که سحری

ع

من اینجا بس دلم تنگ است و هرسازی که می بینم بد آهنگ است بیاره توشه برداریم قدم درراه بی برگشت بگذاریم ببینیم آسمان هرکجا آیا همین رنگ است