کاش می دانستی که من هم یک صفحه اینستاگرام دارم.

کاش می دانستی من هم گاهی می نویسم.

کاش می دانستی دلتنگی ام انقدر بزرگ است که از آن می ترسم .

کاش می دانستی دلم می خواهد از خودم فرار کنم .

و نمی دانم کجا 

کاش می دانستی

معنی از درون فروریختن را،  نه به وجه شاعرانه

که به صحیح ترین مفهوم آن حس می کنم .

اگر می توانستم گریه کنم

/ 0 نظر / 44 بازدید