اینجا سایه ی زنی را می بینی ، 

که هزاره ها و اعصار را

سنگین سنگین 

بردوش می برد.

اینجا سایه زنی را می بینی ،

که کابوس هایش را زندگی می کند

زندگی را خواب می بیند

و رویاهایش را می میرد

این جا سایه زنی را می بینی ،

که هرشامگاه حقیقت را به چوب حراج می زند 

اما از او نمی خرند

اینجا سایه زنی را می بینی ،

که حتی سایه اش با او همراه نیست 

و همیشه منتظر آفتاب 

تاخود را بازیابد 

/ 2 نظر / 7 بازدید
آذین

امروز وقتی دراتاقم را قفل می کردم احساس کردم صدایم کرد درحالی که اوداشت خداحافظی می کرد همیشه این اشتباهات کوچک مرا ..... اما من داشتم می رفتم !!!! بدون هیچ انتظاری

a

[گل]